ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ

Прва Категорија
Прв час се наплаќа 30 денари и секој нареден час се наплаќа 30 денари.

Втора Категорија
Прв час се наплаќа 20 денари и секој нареден час се наплаќа 20 денари.

Трета Категорија
Прв час се наплаќа 10 денари и секој нареден час се наплаќа 10 денари.