ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ

Прва Категорија
Прв час се наплаќа 30 денари и секој нареден час се наплаќа 30 денари.

Втора Категорија
Прв час се наплаќа 20 денари и секој нареден час се наплаќа 20 денари.

Трета Категорија
Прв час се наплаќа 10 денари и секој нареден час се наплаќа 10 денари.

Бо случај на блокираење на возилото со блокатор казната изнесува 1000 ден.

Во случај на кражба или оштетување на блокатор се наплаќа казна од 12 000 ден.