ПРЕТПЛАТНА МЕСЕЧНА КАРТА

ПРВ ТИП – само за правни лица
Прва Зона 3000 денари 1 месец
Втора зона 2000 денари 1 месец
Трета зона 1000 денари 1 месец
Оваа претплата важи само за ЗОНАТА за која се однесува картата

ВТОР ТИП – Правни и Физички Лица
Прва Зона 4500 денари 1 месец
Втора зона 3000 денари 1 месец
Трета зона 2000 денари 1 месец
Оваа претплата важи за зоната која е купена и за сите зони под неа