Зони за паркирање

Прва зона – 4 подзони  108 паркинг места.

Втора зона – 16 подзони 507 паркинг места.

Трета зона – 9 подзони 385 паркинг места.

Времен Објект за паркирање ДЕПО вкупно 99  времени паркинг места.